અ સ્ટોરી… [નવલકથા ]

a story

પ્રકાર – નવલકથા
ભાષા – ગુજરાતી
પ્રકાશન – માતૃભારતી અને પ્રતિલીપી
લેખક – સુલતાન સિંહ ‘જીવન’

A STORY…. Never Ends With Perfect Planning એ સુલતાન સિંહ દ્વારા લિખિત ગુજરાતીમાં ત્રીજી નવલકથા છે જે ઓનલાઈન સ્વરૂપમાં માતૃભારતી તેમજ પ્રતીલીપીમાં પ્રકાશિત થઇ છે. જ્યાં વિમલ સોની અને અનંત રાઓ વચ્ચે થયેલી વાતચીત અને પ્રસંગોની આપલેમાં રજુ થતી ત્રણ પાત્રોની ચાહત રજુ થાય છે…

કેવી રીતે સમાજ, રીવાજ, વિચાર, સ્વભાવ, લાગણી, ભાવના અને વ્યક્તિના જીવનમાં બદલાવો આવે છે એ દર્શાવતી આ નવલકથા હજુ સંપૂર્ણતા પામી નથી. પણ, શરૂઆતથી મધ્યાંતર તરફ સતત આગળ વધી રહી છે…

આ નવલકથા જીવનમાં સબંધો અને વ્યક્તિ વચ્ચે બદલાતા સમીકરણોને દર્શાવે છે…


નવલકથાના લખાયેલા ભાગ નીચે પ્રમાણે છે…

પ્રકરણ – ૧

પ્રકરણ – ૨

પ્રકરણ – ૩

પ્રકરણ – ૪

પ્રકરણ – ૫

પ્રકરણ – ૬

પ્રકરણ – ૭

પ્રકરણ – ૮

પ્રકરણ – ૯

પ્રકરણ – ૧૦

પ્રકરણ – ૧૧

પ્રકરણ – ૧૨

પ્રકરણ – ૧૩

પ્રકરણ – ૧૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.