કૃષ્ણ પ્રિયા રાધા…

જે પત્નીઓ પોતાના પતિના જીવનમાં રાધા જેવી પ્રેમિકા અને દ્રૌપદી જેવી સખીને સહન ન કરી શકતી હોય.. એમને કૃષ્ણ જેવા પતિદેવ પામવાની ઝંખના રાખવાનો પણ અધિકાર નથી…

અને સામે…

જે પતી રૂકમણી અને સત્યભામા જેવી પત્નીને સમ્માનનીય પ્રેમ ન આપી શકે એને રાધા જેવી પ્રેમિકા અને દ્રૌપદી જેવી સખી રાખવાનો પણ અધિકાર નથી…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૫:૧૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s