સાથ છોડ્યો છે…

૨૮૫. સાથ છોડ્યો છે…
–––––––––––––––––––––––––––
જે કોઈ મળ્યા એમણે બસ સાથ છોડ્યો છે,
નથી કોઈએ જોડ્યો, બસ સતત તોડ્યો છે,

એટલે નથી કાઈ કહેતો, કે અધિકાર નથી,
દરેક વખતે પોતે જ પોતાને મેં રોડ્યો છે,

એણે ક્યાં કહ્યું, આસમાનની ઊંચાઈઓનું,
જેણે બતાવ્યું આકાશ, એણે જ પછાડ્યો છે,

સમજી લીધા હતા ભલે, મેં પોતાના પ્રાણ,
કઇ હદ સુધી આજ એણે મને વખોડ્યો છે,

સ્તંભ કોઈ હતો ન આપણ લાગણીઓમાં,
અવરોધરૂપી પાણો, તે જાતે જ ખોડ્યો છે,

ખુશમિજાજ છે, આજ તોડીને પણ એટલા,
વાયદો તોડી જાણે, જીવન સાથે જોડ્યો છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૮:૪૯ pm, ૨૩ જુલાઈ ૨૦૧૭ )
–––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 285
Language – Gujrati
–––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s