ઉપવન બનીને આવ તું..

૨૮૩. ઉપવન બનીને આવ તું…
–––––––––––––––––––––––––––
ક્યારેક સુંદર ઉપવન બનીને આવ તું,
પારણે જુલું છું હું, હર્ષે મને જુલાવ તું,

મારી નાવ પડી છે, એકલી મઝધારે,
હલેસાઓ વડે બેસી એમાં ચલાવ તું,

સમુદ્ર આખો શહેરમાં આવી ગયો છે,
ગહેરાઈઓ પણ કેનારે હવે લાવ તું,

પ્રેમની ઉણપથી સંકોચાય છે ભાવ,
એકવારતો ફરીથી દિલને ફુલાવ તું,

ઈશ્વર ક્યાં મળે છે હવે તારા અભાવે,
પરમાત્મા સાથે મને પણ મલાવ તું,

તુજ પ્રેમના તોફાની વહાણે બેઠો છું,
હલેસાઓ પ્રેમ કેરા હવે તો હલાવ તું,

તને ભલે ને હું સાંભળું, કે ન સાંભળું,
આવી ને છતાં પણ મને બોલાવ તું,

તારા સિવાય જો મનમાં વાત હોય,
બધું જ બિંદાસ આવી હવે ભુલાવ તું,

સંસારના ખેલમાં હવે થાકી ગયો છું,
પાથરીને આ ખોળો મને સહેલાવ તું,

એવું કોણ કહે છે, હું તને નથી ચાહતો,
બાહો તારી ચકાસણી કાજે ફેલાવ તું,

દિલ પણ કેટલું, આ નાદાન હોય છે,
મૂકી હાથ દિલ પર હવે બહેલાવ તું,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૧:૪૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭ )
–––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 283
Language – Gujrati
–––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s