સાવન કરે શોર…

શીર્ષક – સાવન કરે શોર… (મોજ-મજા)
–––––––––––––––––––––––––––
એ વાલા, સાવનકા મહિના પવન કરે શોર,
પાક્યા નથી હજુ અને ખાવા છે, આને બોર,

કાંટાળી છે વાડી, ને પુરી રાખ્યા જોને ઢોર,
તોયે ખોટીજ મહેનત અને કર્યા કરે છે જોર,

ફૂલ, વેલાઓ અને આ અમરાઈનું સંગીત,
ભીની છે આ સાડીને, રહી ગઈ છે કોરી કોર,

એ વાલા, સાવનકા મહિના પવન કરે શોર,
પાક્યા નથી હજુ અને ખાવા છે, આને બોર,

વરસાદ અહીં ન આયો, કોઈ નથી કલશોર,
જંગલની વચ્ચે આજે નાચે છે, જો ને મોર,

લિલી લિલી ઝાડી અને ઝંખરાઓ ચારેકોર,
આજુબાજુ બાવળીયાને વચ્ચે ઉભો છે થોર,

એ વાલા, સાવનકા મહિના પવન કરે શોર,
પાક્યા નથી હજુ અને ખાવા છે, આને બોર,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૫:૪૫ pm, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭ )
–––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 282
Language – Gujrati
–––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s