સુનું લાગે છે…

જોયા વગર એને બધું સુનું લાગે છે,
નવું કંઇક હતું, પણ હવે જૂનું લાગે છે,

પથ્થર જેવું હતું જીવન અત્યાર સુધી,
પણ ગાદલું જાણે હવે એ રૂનું લાગે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૧૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૭ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s