ફ્રેમમાં છું…

મેં ક્યાં કહ્યું છે કદી, કે હું કોઈના પ્રેમમાં છું,
હજુતો ફોટામાં પણ નથી, બસ ફ્રેમમાં છું,

~ સુલતાન સિંહ
( ૧૭ મેં, ૨૦૧૭ )

#Sultan Singh #facebook #page

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s