શેર – ઓ – શાયરી

પ્રેમમો તો આ સુરજ પ્રકાશ કાઢ સ,
અન આ ગરમી મુઈ ભડાસ કાઢ સ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૭:૧૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
આતો તારી મારી મુલાકાતોની યાદ અને ભૂલવાની ફરિયાદ છે,
એને સંદેશ સમજ કે ભલે ક્રિયાકલાપ, આતો અંતરનો તને સાદ છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
એટલે જ વારંવાર પ્રેમ થઈ જાય છે,
અને એ પણ અસરદાર થઇ જાય છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
જ્યારેથી એણે કહ્યું પ્રેમ થઇ ગયો છે,
ત્યારે થયું ઊંઘમાં વહેમ થઇ ગયો છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭)
―――――――――――――――――――――――――――
દેશમે આખીર, વો કોનસા ઇન્સાન હોતા હે,
જેબમે પરિવાર, દિલમે હિન્દુસ્તાન હોતા હે,
રક્ત બહા કર દેશકી શાન કો બરકરાર રખે,
એસા વીર સિર્ફ ભારત દેશકા જવાન હોતા હે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૧:૫૧ બપોર, ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
પહેલા તારા હાથમાં છે ને, એ ધજા ફરકાવો,
પછી જ બેટા બીજી ધજા માટે હાથ સરકાવો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૧:૦૪ બપોર, ૧૭/૦૪/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
પંખીઓને પૂછ ક્યારેક, માળો કેમ બંધાય,
જીવનમાં બધું દોસ્ત, જાતે નહીં સમજાય,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
સોચતા હું આજ ફિર કિસીસે બેઇન્તેહા પ્યાર કરું,
ડરતા હું બસ મેરે પ્યારકો વો ખેલ ન સમજ બેઠે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.