વિચાર

૩૭૩. વિચાર
―――――――――――――――――――――――――――
પછડાતા તડકાના જ પ્રકાર જોયા છે,
માનવીના ક્યાં હજુ વિચાર જોયા છે,

એવું નથી મોતનો અમને કોઈ ડર છે,
એમા પણ જીવન તિરસ્કાર જોયા છે,

ઈશ્વર નામનું તત્વ જઇને ક્યાં શોધું,
દરેક ડેલીએ જુદાજ આકાર જોયા છે,

નફરત નથી મને અંગ્રેજી ભાષાથી,
આડમાં એની મેં વ્યભિચાર જોયા છે,

વાતો વારંવાર સન્યાસ, વૈરાગ્યની,
આંખોમાં એમની જ વિકાર જોયા છે,

ધર્મ કોઈ પણ પ્રકારે બંધન નથી ને?
નામે એના જુઠ્ઠા બધા પ્રચાર જોયા છે,

કોઈ એકની વાત વિકાસ માત્ર નથી,
રામના યુગે પણ અવિષ્કાર જોયા છે,

હજુ જનસત્તાના તમે પ્રકાર જોયા છે,
સર્જનહાર તણા ક્યાં વિચાર જોયા છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૨:૩૧ બપોર, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 373
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s