ભાર લાગે છે…

૩૬૮. ભાર લાગે છે…
―――――――――――――――――――――――――――
માનહાની હવે આભાર લાગે છે,
સંબંધો પણ બધા ભાર લાગે છે,

સગા સંબંધી જેવા શબ્દો બધા,
સમાજ નો જાણે ઉતાર લાગે છે,

ચાલ જુઠ્ઠું બધું જ ઉતારી લઈએ,
સમજ આવતા ક્યાં વાર લાગે છે,

આખર બધા ઉઠીને ક્યાં ચાલ્યા,
આંધળા ધરમની કતાર લાગે છે,

ભૂલી નથી ગયા હજી સુધી મને,
હવે એના પણ અણસાર લાગે છે,

કૃષ્ણ પણ વાસ્તવમાં તો નથી,
ભાગવત કોઈક વિચાર લાગે છે,

જીવન મૃત્યુનો કોઈ નિયમ નથી,
સૃષ્ટિનો આ દોરીસંચાર લાગે છે,

આસ્થા, ભક્તિને અંધશ્રદ્ધા બધી,
શરીફોનો જ વ્યાભિચાર લાગે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૮:૪૩ સવાર, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 368
Language – Hindi
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s