આના જાના હોગા…

૩૫૯. આના જાના હોગા..
―――――――――――――――――――――――――――
જીવન મેં કભી ન કભી તો આના હોગા,
કભી તો સુખ ચેન છોડકરભી જાના હોગા,

જીદંગી આખીર એસે કહા કટતી રહી હે,
જીનેકા હર હાલમે કોઈતો બહાના હોગા,

કોન રખ પાયેગા પવિત્ર ઇન વિચારોકો,
આત્મા કો આજ ધોના ઓર નહાના હોગા,

કોન સૌહરત કે પીછે એસે હી ભાગતા હે,
શાયદ ઈસમે ભી કોઈ તો ખજાના હોગા,

નહીં સુન પાતે હે બિચારે લોગ સચ્ચાઈ,
કિસી ન કિસીકો, ઢોલભી તો બજાના હોગા,

સપનો કી કોઈ કિંમત નહીં યહાં સાહબ,
જિંદગી કો ઇસ કદર કભી તો સજાના હોગા,

આખીર ક્યુ લાલચ હંમેશા જીતે રહેના,
ફિર આને કે લિયે એકબાર તો જાના હોગા,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨;૧૪ બપોર, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 359
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s