યાદ કરીને…

૩૪૮. યાદ કરીને…
―――――――――――――――――――――――――――
શુ કરું હવે હું પણ તને યાદ કરીને,
વિસરાયેલી બધી ફરિયાદ કરીને,

છોડી ગઈ છે સાવ મઝધારે,
નાવડીમાં ઉભા સાદ કરીને,

રણમાં વરસતા ઓંસ જેવી,
હાથમાં ઝીલી પ્રસાદ કરીને,

શુ કરું હવે હું પણ તને યાદ કરીને,
વિસરાયેલી બધી ફરિયાદ કરીને,

પ્રેમમાં આપીને વાયદાઓ,
ભૂલી છે બધું શરૂઆત કરીને,

ભલે પ્રેમમાં પાગલ ન હતી,
તડપાવે છે, રજુઆત કરીને,

શુ કરું હવે હું પણ તને યાદ કરીને,
વિસરાયેલી બધી ફરિયાદ કરીને,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૯:૦૬ સવાર, ૧૯/૦૨/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 348
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s