જીવન ‘સાઈઝિકી સ્વરૂપ’…

૨૪૯. જીવન ‘સાઈઝિકી સ્વરૂપ’
―――――――――――――――――――――――――――
*સાઈઝિકી*
સ્વરૂપ 6-4-2-8

આ જીવન છે શું,
વ્યથાઓનો,
ભવ,
કે કંઈક બીજું પણ,

કહેવાય અને,
સહેવાય,
પણ,
રહી તો ન જ શકાય,

આખર જીવન,
શુ નાટક,
જેવું,
ભજવાતું કેમ જાય,

બદલાવ પણ,
જોઈએ છે,
અને,
બદલાવું પણ નથી,

આખર જીવન,
તો આમજ,
સરી,
જવાનું વહેણ જેમ,

ક્યાં સુધી આમ,
ગુજારવું,
કોઈ,
મને સમજાવે તો ને,

ભલે જેમ હોય,
જીવીશું જ,
હવે,
ભલે જે હોય જીવન,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૧૫ સવાર, ૧૯/૦૨/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 349
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s