નયા છે… (હિન્દી+ગુજ્જુ મિક્ષ )

૩૪૨. નયા છે… (હિન્દી+ગુજ્જુ મિક્ષ )
―――――――――――――――――――――――――――
થોડીક શર્મ છે, અને કુછ બાકી હયા છે,
માહોલ નવો, જાણે બધું અહીં નયા છે,

ઘરોમેં જેને જેને કિસીને નથી સંગર્યા,
હિમાલય જૂનાગઢ વોહી તો રહ્યા છે,

ફિલહાલ પ્રેમીઓની શુ વ્યથાએ કહું,
બહોત ફેકેલા ફુલોના ઝખ્મો સહ્યા છે

જ્યારે જ્યારે મિલા છે ધોખા પ્રેમમાં,
પથ્થર દિલવાલોમેં, પાણી વહ્યા છે,

ઓહો તેરે જાનેકે પછીની શુ વાત કરું,
કિતને દિ દુસરી ગોતવામાં ગયા છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૨૦ સવાર, ૦૯/૦૨/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 342
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s