સમજાઈ નથી…

૩૪૦. સમજાઈ નથી…
―――――――――――――――――――――――――――
એવું નથી કે તું કાઈ નથી,
છેલ્લે તું મારો ભાઈ નથી,

પૂજાય ભલે મંદિરે મંદિરે,
યાદ રાખજે તું સાઈ નથી,

ભલે દરેકની સાથે સતત,
પણ કોઈની પરછાઈ નથી,

સફળતા ભલે ને બધાની,
કોઈની તું વાહ વાઈ નથી,

પ્રેમ કરે તું સૌને એ સાચું,
પણ કોઈની તું માઈ નથી,

કણ જેવડો ને મણ જેવડો,
છતાં તું દાણો કે રાઈ નથી,

આ મહિમા કેટલી વિચિત્ર,
જાણી પણ સમજાઈ નથી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૧૦ સવારે, ૨/૨/૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 340
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s