આવી ઉત્તરાયણ…

૩. આવી ઉત્તરાયણ
————————————-
એ કાયપો છે…..

આવી ઉત્તરાયણ, આવી ઉત્તરાયણ,
કરીયે પતંગાયણ, આવો પતંગાયણ,

રંગ-બેરંગી પતંગો રે લાવીએ,
માંજો સુરતી દોરી પીવડાવીએ,
ભેગા મળીને સંક્રાંતિ ઉજાળીએ,
કેમ ન બધા પતંગ રે ચગાવીએ,

એ કાયપો છે…

આવી ઉત્તરાયણ, આવી ઉત્તરાયણ,
કરીયે પતંગાયણ, આવો પતંગાયણ,

ફાફડા જલેબી ઊંધિયું રે લાવીએ,
એમાં, ચટણી બધી મિલાવીએ,
ભેગા મળી બધા મોજ ઉડાવીએ,
કેમ ન બધા ઉત્સવ રે માનવીએ,

એ કાયપો છે…

આવી ઉત્તરાયણ, આવી ઉત્તરાયણ,
કરીયે પતંગાયણ, આવો પતંગાયણ,

ચાલોને ધાબે રંગત રે લાવીએ,
સગાસંબંધીઓ ને ઘરે તેડાવીએ,
ભેગા મળીને બધા મોજ માનવીએ,
સાથે મળી બધા ઉછરંગ રે જમાવીએ,

એ કાયપો છે…

આવી ઉત્તરાયણ, આવી ઉત્તરાયણ,
કરીયે પતંગાયણ, આવો પતંગાયણ,

હાલને આભમાં પતંગ રે ચગાવીએ,
સામે વાળા સાથે પેચ લગાવીએ,
ભલે કપાય આપણે બુમરાડ કરીયે,
સાથે મળી બધા સાથે ઝુમી રે ઊઠીએ,

એ કાયપો છે…

આવી ઉત્તરાયણ, આવી ઉત્તરાયણ,
કરીયે પતંગાયણ, આવો પતંગાયણ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
[■ ઉત્તરાયણ ■]
( ૭:૩૯ રાત્રે, ૧૪ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )
———————————————
ભાષા – ગુજરાતી
[ ગીત લખવાનો ફરી એક વાર પ્રયાસ…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s