નિયમો…

૨. નિયમો…

યાદોના આકારો,
વિકારોના સાગરોમાં,
પટકાઈ જવાના ક્યાં હતા,
પણ,
હા…
પ્રેમ અને આકર્ષણ,
વચ્ચે,
આ,
અપાકર્ષણનો નિયમ,
નવો હોવા છતાં,
ઘણું શીખવી,
જનાર તો ખરો જ…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૪૬ રાત્રે, ૪ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )

#લઘુકાવ્ય – ૨

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s