કોઈક દિવસ…

૨૯૭. કોઈક દિવસ…
——————————
કોઈક દિવસ એવો પણ આવશે,
જ્યારે એની પણ કિંમત સમજાશે,

નથી એ કોઈ પથ્થરનો ઢગલો,
જાણે વેરાયેલો વિરાન બંગલો,

જાડી ઝાંખરા તો જામ્યા છે જાણે,
વેરાયેલા પડ્યા છે અહીં જંગલો,

કોઈક દિવસ એવો પણ આવશે,
જ્યારે એની પણ કિંમત સમજાશે,

પડ્યા છે અહીં કચરાના ઢગલા,
જાણે પ્લાસ્ટિકના જુઠ્ઠા બગલા,

એવી પરિસ્થિતિમાં થઇ વેરાન,
જાણે રહ્યા જ નથી કોઈ સગલા,

કોઈક દિવસ એવો પણ આવશે,
જ્યારે એની પણ કિંમત સમજાશે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૪૭ બપોરે, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ )
——————————–
© Poem No. 297
Language – ગુજરાતી
——————————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s