*ધોરણ ૧ થી ૮ શિક્ષણકાર્યમાં ઉપયોગી MP3 ગીતોનો ખજાનો ડાઉનલોડ કરો*

આ મેસેજ Save રાખજો અને Share કરજો. 🙏🏼

*પ્રાર્થના MP3 કુલ : ૭૮*
https://goo.gl/jKJohL

*દેશભક્તિ ગીત MP3 કુલ : ૭૩*
https://goo.gl/iXEpJd

*સ્વાગત ગીત MP3 કુલ : ૩૪*
https://goo.gl/S0DAql

*બાળગીત MP3 કુલ : ૬૮*
https://goo.gl/DdopD6

*હાલરડાં MP3 કુલ : ૧૯*
https://goo.gl/VSFE3k

*પ્રજ્ઞા ગીત MP3 તમામ*
https://goo.gl/yxR7R7

*લગ્ન ગીત MP3 કુલ : ૪૧*
https://goo.gl/n6a6gK

*વિદાય ગીત MP3 કુલ : ૧૭*
https://goo.gl/RRRPkB

*માતૃપ્રેમના ગીત MP3 કુલ : ૧૮*
https://goo.gl/Tu2Pn3

*ધોરણ ૧ થી ૮ ના કાવ્યો MP3 તમામ*
https://goo.gl/LmvHgc

*ભગવદ ગીતા MP3 કુલ : ૧૮*
https://goo.gl/pD1QEd

*કન્યા કેળવણી ગીત MP3 કુલ : ૧૦*
https://goo.gl/YVRErZ

*પ્રકૃતિ ગીત MP3 કુલ : ૧૫*
https://goo.gl/d9aWHe

મિત્રો *ફક્ત શિક્ષણ માટે ઉપયોગી* ભરતભાઈ ચૌહાણના બ્લોગ પરના *બાળકોને ઉપયોગી માટીરીયલ* નો બધા બાળકો લાભ લે એ માટે ગુજરાત એજ્યુકેશન વેબસાઇટ દ્વારા પણ શેર કરવામાં આવેલ છે જે આપ Download પર ક્લિક કરી જોઇ શકશો.

Advertisements