લાઈનમાં…

૨૭૮. લાઈનમાં
——————————
પહેલા આખી દુનિયાનું લૂંટી ખાતા,
એજ લોકો શોધે હવે બેંકોમાં ખાતા,

જેમને ઓળખાતા પણ નહીં પહેલા,
હવે તો શોધીને લાવ્યા જુના નાતા,

ધકેલી માને પણ આશ્રમે મુકેલ હતી,
એનેજ રાખી લાઈનમાં કહે છે માતા,

દુનિયા પણ મોદીના ગીતો ગાય છે,
ક્યાં પહેલા લોકો ભારતમાંય ગાતા,

પહેલા કેટલા રાજનેતા આવ્યા હતા,
એમના નામ ક્યાં હવે રહ્યા છવાતા,

પહેલા ખુલ્લા માથે કરન્સીમાં ના’તા,
હવે એજ નેતાઓ લઈ ઉભા છે છાતા,
——————————-
~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૩૫ રાત્રે, ૨૪/૧૧/૨૦૧૬ )
——————————-
© Poem No. 278
Language – ગુજરાતી
——————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s