અલા મમ્મી જો ને…

૨૬૭. અલા મમ્મી જો ને…
———————————————
અલા મમ્મી જો ને મે કંઇક લખ્યું છે…

કાગળ લઇને, કલમ લઇને,
બુકમાંતો ખાસ્સું એવું ચીતર્યું છે,
મારી લાગણી, ભાવના તો જોને,
પત્તાઓમા શબ્દે શબ્દે નીતર્યું છે,

અલા મમ્મી જો ને મે કંઇક લખ્યું છે…

આડા અવળા શબ્દો માંડ્યા છે,
કેટલાય માત્રાને હ્રસ્વઇઓ છે,
ક્યાંક ઉપમાઓ, ક્યાંક નિરૂપણ,
શણગારમા જ આ રૂપ નીતર્યું છે,

અલા મમ્મી જો ને મે કંઇક લખ્યું છે…

પેલા પ્રેમમાં લખતા શીખ્યો હતો,
હવે વહેમમાં શીખવા માંગુ છું,
પેલા એનો સાક્ષાતકાર થતો હતો,
હવે યાદોમાં પણ રૂપ નીખર્યું છે,

અલા મમ્મી જો ને મે કંઇક લખ્યું છે…

ગદ્ય અને પદ્ય મિલાવીને આજ,
કેટલીયે ઉપમાઓ ભેગી કરીને,
શબ્દોને શબ્દ સાથે જોડી જોડી,
હવે સાહિત્ય જગતમાં વિખર્યું છે,

અલા મમ્મી જો ને મે કંઇક લખ્યું છે…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨:૫૮ બપોર, ૧૬/૧૧/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 267
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s