નથી મળતી…

૨૬૬. નથી મળતી
———————————
ક્યારેક સપના જેવી વાસ્તવિકતા,
અને ક્યારેક યથા તથ્ય સત,
પ્રેમ અંગેની હવે તો,
ક્યાંય સાચી રજુઆત નથી મળતી,

જઇ જઇને વારંવાર શોધું છું,
છતાંય વિખરાઈ પડેલી એ બુંદોમાં,
પાણી છે વરસાદનું તો,
ક્યાંય એની શરૂઆત નથી મળતી,

ક્યાંક કસ્તિ ડૂબી જાય છે, મઝધારે,
ક્યાંક તરાવી લેવા નાવડી, ઊંડી
ખળખળ વહેતાં પાણીની,
ક્યાંય નક્કર સાચી વાત નથી મળતી,

રહી જાય એક દિવસ તો એ પણ,
આ દિલના કોઇક ખૂણે પ્રેમના બદલે,
રોકાઈ જાય એ દિલમાં,
એવી કોઈ પણ ભાડુઆત નથી મળતી

કહે તો છે લોકો પ્રેમમાં નફો નથી,
કોણે લખી રાખ્યા છે એનાં રોજમેળ,
ખોટું જ હોય બધુ તો પણ,
ક્યાંય લિખિત ફરીયાદ નથી મળતી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૨૪ રાત્રે, ૧૦/૦૯/૧૬ )
———————————————
© Poem No. 266
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s