વિવાદ થાય છે…

૨૫૭. વિવાદ થાય છે…
——————————–
રોજે રોજની આ વાતચીતમાં,
કેવા વિચિત્ર જોને વિવાદ થાય છે,

વાસ્તવિકતા નથી બસ આતો,
વોટ્સએપમાં ક્રિયાકલાપ થાય છે,

શરૂઆતને અંત કે વિરામ પણ,
મુખચિત્ર જોઇને શરૂઆત થાય છે,

વિચાર વિમર્શ અને પ્રતિઉત્તરો,
વિચારો એમા તો સાક્ષાત થાય છે,

ક્યારેક વિકારની લાગણી અને,
પરિણામ એમાજ અવિકાર થાય છે,

પ્રથમ ચરણમાં જ્યા હોય છે ના,
વિચારમંથન પછી ત્યાં હા થાય છે,

લડતાને ઝઘડતા રહેતાં પહેલા,
મળવાના ઓરતા વારંવાર થાય છે.

રોજ રોજની આ વાત ચીતમાં,
વિવાદોમાં શૂન્યતાના સાર થાય છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨:૩૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
——————————–
© Poem No. 257
Language – Gujrati
——————————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s