ખોટો રૂપિયો…

૨૫૬. ખોટો રૂપિયો…
—————————–
જગતમાં સૌથી મોટો રૂપિયો,
છતાં ક્યારેક છે ખોટો રૂપિયો,

વનવગડામાં જીવન જીવતાં,
મોહનો મોધો તાજ છે રૂપિયો,

જગાડે, રમાડેને એજ ભગાડે,
માયાનો ભરમાર છે રૂપિયો,

જ્યારે બે ટંકની ભુખ જગાડે,
ત્યારે તો ભગવાન છે રૂપિયો,

કોઈ દુઃખોના વાવડે ફસાતૂ,
ક્યાંક અપરંપાર છે રૂપિયો,

સામાન્ય રહે છે અમીર માટે ,
ગરીબનો આધાર છે રૂપિયો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૬:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
—————————-
© Poem No. 256
Language – Gujrati
—————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s