વહી જાય છે આંસુ…

૨૫૨. વહી જાય છે આંસુ
——————————-
આંખોથી સરકતા રહીં જાય છે આંસુ,
દિલમાં પછી ડામ દઇ જાય છે આંસુ,

ક્યાં શુકુન મળે એકાંતમાં રડવાથી,
કટાર બનીને ભોકાઇ જાય છે આંસુ,

વેદનાનાં જામ છલકાવે છે ક્યારેક,
ખુશીમા પણ ઉભરાઇ જાય છે આંસુ,

ક્યા કોઈકની યાદમાં જ વહેતા રહે,
ભૂલવાની વાતે ટપકી જાય છે આંસુ,

વ્યથાઓ ઓછી હોય છે પારકાઓની,
પોતાના જ અહિં આપી જાય છે આંસુ,

દુઃખ હોય ત્યારે આવે ભલે આંખોથી,
વ્યથાને ઓસરાવી ને જાય છે આંસુ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૫:૨૪ સાંજે, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬ )

[Note – કાવ્યગોષ્ઠી નવેમ્બર ૨૦૧૬નાં શબ્દસર્જન માટે લખેલ રચના]

——————————-
© Poem No. 251
Language – Gujrati
——————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s