૨૫૧. સાલ મુબારક…
——————————-
નવા વર્ષે નવું સુકાન મુબારક,
આખે આખું નવું સાલ મુબારક,

જુના વર્ષની ભુલાવી કડવાશ,
મીઠાઈઓની મીઠાસ મુબારક,

અનંત ખુશી વેરાય જીવનમાં,
આશાઓની આ ધાર મુબારક,

આજે તો એકાંતમાં હસને ઘડી,
પછી તને તારા, હાલ મુબારક,

ફટાકડા, ફૂલજડીને આ દીવડા
ઉજ્જવળ આ પ્રકાશ મુબારક,

નવા દિવસોની રીત ભાતોમાં,
અંતરમનનો ઉછરંગ મુબારક,

સમયની સાથે ભૂલતા લોકોને,
ફરી નવીન એક સાલ મુબારક,

આજ ‘જીવન’ મિલાવ આ હાથ,
મારાવતીનું આ સાલ મુબારક,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨;૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )

——————————-
© Poem No. 251
Language – Gujrati
——————————-

Advertisements