સૃષ્ટિનો સાર ગીતા..

250. સૃષ્ટિનો સાર ગીતા..
——————————————–
જીવનમાં સત્યનો આધાર છે ગીતા,
કૃષ્ણ સ્વરૂપે જીવનનો સાર છે ગીતા,

કોઈ ધર્મ સાથે જોડવાની જરૂર નથી,
વાંચીને જો ધર્મોથી તો પાર છે ગીતા,

કોણ કહે છે નીકળી કોઈ રાજાના મુખે,
યુદ્ધમાં સારથીએ કહેલો સાર છે ગીતા,

ધર્મક્ષેત્રે યુદ્ધમાં પાપના વિનાશ માટે,
અર્જુનના ગાંડીવનો આધાર છે ગીતા,

માત્ર અનુષ્ટુપ છંદના એ શ્લોક નથી,
છુપાયેલો સૃષ્ટિનો ગૂઢ સાર છે ગીતા,

ક્યારેક જીવન પુરતો મર્યાદિત લાગે,
મૃત્યુ કરતા પણ એ તો પાર છે ગીતા,

ક્યારેક તો વિશ્વામિત્રની કૃતિ માત્ર છે,
અનંત વ્યાપેલ ઇશ્વરનો સાર છે ગીતા,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૮:૧૧ રાત્રે, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
——————————————–
© Poem No. 250
Language – Gujrati
——————————————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s