સવાલ કરે છે…

218. શીર્ષક – સવાલ કરે છે..
———————————————
જોને આજ દુનિયા કેવી કમાલ કરે છે, *
ચોર પોતેજ સાહુકાર ને સવાલ કરે છે,

જેનાં ઘર પોતે જ કાચથી બનાવ્યા છે,
એ બીજાના ઘરે પથ્થરથી વાર કરે છે,

હાર્યો સવાલ કરી સંસદ ધારાસભાએ,
એટલે સરહદ પર ફરી પ્રયાસ કરે છે,

જેણે હરહંમેશ પોતાના રોટલા શેક્યા,
એ દેશની શેનાપર ક્યાં વિશ્વાસ કરે છે,

સવાલ-જવાબ કયારેય નથી આપ્યા,
છતા પોતાના એ ઢોંગી સવાલ કરે છે,

રાજનીતિ દેશદાઝના એ આડે રહીને,
જો દેશ સાથેનો દ્રોહ વારંવાર કરે છે,

ક્ષમતા નથી સીધા લડવાની એનામાં,
એટલે છુપાઈને પાછળથી વાર કરે છે

છેડો ફાટ્યો છે જરીક હવે રાજનીતિમાં,
એટલે નિત નવા ગતકડાં આમ કરે છે,

દેશદાઝના સુરતાલે નાચતો હરહંમેશ,
હવે દુશ્મનોના ઘેર લુંગી ડાંસ કરે છે,

કેવી વર્ણશંકર પ્રજાતિનાં હોય જાણે,
કુળ ને શાહી વાતના એ વાર કરે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૨૨, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )

———————————————
© Poem No. 218
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s