વિશ્વાસ આપુ…

કેમ કરી હવે તને વિશ્વાસ આપુ,
તૂટ્યા શ્વાસ ક્યાં ઉછશ્વાસ આપુ,

મુલાકાતો પણ ભુલાઈ મનથી,
ક્યાંથી ફરી એ સમય યાદ આપુ,

ભલે સુકાઈ જાય સમુદ્રો ખારા,
ક્યાંથી સરોવરની મીઠાસ આપુ,

મૃગજળ પાછળ દોડ્યા કરે મન,
ક્યાં ઝરણાંનાં હું આભાસ આપુ,

સંપત્તિ કે સોનુ નથી માંગતી એ,
ક્યાંથી હું લાલચ વારંવાર આપુ,

કહે ‘જીવન’ ડર નથી હવે કોઈનો,
ક્યાં હવે હું અભય વરદાન આપુ,

સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૮:૨૦, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s