પ્રેમ સાક્ષાત હોય…

ભલે બદલાય સંસ્કૃતિ,
સંસ્કાર જેવું ક્યાંક તો નામ હોય,

ભલે સતત આવે વિકૃતિ,
માણસાઈ ક્યાંક સુમસામ હોય,

ધરાય ભલે નહીં ભોજનથી,
પેટ ભરવા નાં પણ ઉપચાર હોય,

વેદના ત્યારે જ સમજાશે ,
જ્યારે દિલમાં ઘાવ આરપાર હોય,

ઇશ્વર, અલ્લાહ કે જીજસ,
એકના જ હજારો ભલેને નામ હોય,

ધજા લઇને નઈ ફરૂ હવે,
ધર્મની સભામાં ભલે ગુનેગાર હોય,

કહીશ તને જીવન માત્ર,
અંતિમ સમયે માત્ર પ્રેમ સાક્ષાત હોય,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s