પ્રેમની પરિભાષા…

પ્રેમની પરિભાષા તો સમજાવ,
લાગણીના વહાવ તો સમજાવ,
હસે પ્રેમ ભલે દરેક દિલે સમાન,
ક્યારે ફૂટે એમા અંકુર સમજાવ,
મહોબત આ કરવી મુશ્કેલ તો છે,
છતાંય અજાણ્યા સાથે જ થાય,
કેમ જરા એનું કારણ સમજાવ,
અવિચાર્યું પગલું નથી હો આ,
જાણી જોઇ મુકાય કદમ સમજાવ,
પ્રિતમાં સો ઘાત હોય છે જગતમાં,
લાગે મીઠાં કેમ આઘાત સમજાવ,
અજાણ હુ સૃષ્ટિના રંગોથી સાવ,
મને મેઘધનુષી રંગો સમજાવ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૨૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s