નહીં મળે રસ્તો…

નહીં મળે હવે અહિં આપણને રસ્તો,
હાલ મળે તો ક્યાંક દુર ભાગી જઇએ,

જંગલો પણ નથી સલામત હવે અહિં,
હાલ જાતે જ આગ બની લાગી જઇએ,

પ્રેમતો મનમાં હંમેશ રહ્યો છે અવિરત,
રાધા ચલ સાથે ગોકુળ ત્યાગી જઇએ,

સાકર સમજી વારંવાર ચાવ્યા કરે છે,
આજે કરેલા જેમ કડવા લાગી જઇએ,

અંધકાર છે ચારે કોર હવે અહિં જગમાં,
દીવડો પ્રગટાવ રસ્તો શોધી જઇએ,

ફુલ બની વરસવૂ મંજુર નથી અહિં તો,
ચાલ પથ્થર બની સીધા વાગી જઇએ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૯:૧૪, ૧૯ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s