ટીંપુ પાણીનું…

થરથરાવી ગયું એ,
આજ ઓચિંતા જ મને,
ગાલે અડકયૂ પણ,
છેક ઊંડે દિલમાં,
એ અનુપમ સ્પર્શની,
યાદો ને ઝંઝોળી,
વાગોળીને ફરી વાર,
તારી યાદોને જીવંત,
બનાવી સરી ગયુ,
એ ટીંપુ પાણીનું…

હલેસા કોઇક જાણે,
મારતું રહ્યુ છે,
આજ, કાલ ને હંમેશ,
અને આ લાગણીનું,
ઝાકળ ધીરેકથી,
અમસ્તાજ સરકી,
જાણે પાંદડા પરથી,
વહી આખા સમુદ્રને,
ઝંઝોળી ગયુ ફરી,
એ ટીંપુ પાણીનું…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૧૧:૧૫, ૯ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s